Thursday, October 26, 2017

சூரசங்காரம்!


நேற்று பழனி மலை முருகன் தங்க மயில்வாகனனாக அற்புதக்காட்சி!


முருகப்பெருமான் தாரகாசுரனை வதம் செய்ய 18 ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டதா? அவ்வளவு பலம் வாய்ந்தவனா அவன்? இல்லை அவன் திருந்தி நல்வழிப்பட பொறுமையாகக் காத்திருந்து அவன் திருந்தி வாழ வாய்ப்பும் அருளுகிறார் . பொறுமை கடலினும் பெரிது என்பதையும் விளங்கச்செய்கிறார்.
IMG_20171025_183821147
IMG_20171025_181904034
ஆறுமுகனின் திருவிளையாடல்களுள் ஒன்றான சூரசங்காரம் என்பது ஒரு குறியீடு. ஆணவம் எனும் அசுரனை அழித்து நம்மையெல்லாம் ஆற்றுப்படுத்தும்பொருட்டு சக்தி அம்சமாக எழுந்தருளும் முருகப்பெருமானுக்கு திருமுகங்கள் 6, படைவீடுகள் 6, வளர்த்தெடுத்த கார்த்திகைப்பெண்கள் 6 , சரவணபவ எனும் திருமந்திரமும் 6 எழுத்து.
IMG_20171025_182523646
மலைக்கோவிலும், திரு ஆவினன்குடி ஆலயமும் மாலை 4 மணிக்கே குமரன் சூரனை வதம் செய்ய கிளம்பியவுடனே நடை சாத்தப்படுகிறது. பின் சூரசங்காரம் முடிந்தபின் ஆலயத்துனுள் எழுந்தருளுகிறார்.

Korea - Tamil cultural relationship
We find it is timely to focus on India-Korea relationship from an economical, historical, cultural and linguistic point of views. By doing so we can bring these two economical powers of Asia closer for mutual prosperity and healthy relationships. The most dynamic and fastest growing economic region of the world today, and as two great countries of Asia, Korea and India,  have roots in their common values and interests. So the ongoing transformation of Korea-India relationships is not only a mere coincidence. As we know Korean companies like Samsung, Hyundai and LG are now household names in India already as their products have found an important place in most of our homes. This is because of Korean companie's confidence in the fundamentals of the Indian economy and its growth potential, they are investing in a big way.
India maintained close trade and cultural relations with China by exporting coral, pearls, glass vessels and beads and in return importing jade and silk from China. Archaeologists have discovered Chinese coins made of copper or bronze in many places such as Mahabalipuram and Tanjavur in India as evidence. When ancient Indians refer to China, even though Korea had its own identity, it most probably included Korea as well, as there were times when it existed in truce with mighty Chinese dynasties in the past. 
A missionary explorer in New Zealand named William Colenso,  found a bronze bell among the Ma-ori tribes with Tamil inscriptions (Mohoyideen Buk’s ship’s bell) indicating Tamil trader’s presence in the far east Asia in the year 1836  itself.
An interesting novel  novel based on the old legend of an Indian princess marrying a Korean prince written by our India's past Ambassador, Dr. Parthasarathi, in Seoul has pointed out several similarities between Korea and India such as Buddhism. The spread of Buddhism in South East and Far East Asia was essentially through the silk route established earlier by traders.
Ofcourse, myths play a vital role in every society in retaining communal memory over ages.
The legend of the Indian princess is narrated in Samguk Yusa which was set in the Kaya kingdom in the first century CE. It says, in the south central Korean peninsula, was first ruled by nine elders, but there was no king. One day, due to a voice spoke from heaven at a  place called Kuji and by following that, a plum-coloured cord descended from heaven with a gold chest filled with six golden orbs which transformed into a baby boy. The boy grew quickly and reached a height of nine feet. He was now called Kim Suro came to the throne of Kaya. After two years he built his own palace and ruled  from there. 
"In the Indian tradition the sea is the source not only of eternal life but sovereignty and sanctity and thus many words and terms are related to Ocean in Rig Veda. Manusmrti states in the beginning , only the water was created and then in the waters he laid his seed. And this became a golden egg ..... from this egg Brahma the ancestor of all beings was born. Moreover magico - religious power lies at the bottom of the sea and is given to heroes by female beings, Nagi (or princess of smelling fish). Along with the Iron age megalithic cultural difference between northern and southern Koreas... this mythological narration of cosmogonic golden egg is also significantly different with that of northern kingdoms and it resembles the Indian tradition especially the legend of princess Heo reminds strikingly the story of Meenakshi in Madurai". KIM YONGJUN (Ancient Indo - Korean Contacts: Archaeological perspective)
When the king was adviced to take a bride he refused, saying that heaven had sent him to be king and heaven would take care of his marriage as well.  At the same time in India, Huh Hwang-ok was a princess in 'Ayuta'. The princess says that she was 16 years old when she reached Kaya, that her family name was Huh and her name, Hwang-ok which means Yellow jade. She says, according to her parent's dream, in which God said, he has sent down Suro to be king of Kaya. Suro is a holy man, and is not yet married. So that their daughter had to become his queen'.  
 Huh is said to have arrived in Kaya, along with her brother Po-ok, on a ship with a red sail and red flag. When she was presented to the king, with  treasure and gifts she told him of the dream and the king understood at once that this was heaven's chosen bride for him. As they were married in 49 CE and the queen was greatly loved by all her subjects and lived to the grand old age of 156! The couple had 10 sons and two daughters. As per the Queen's wish and request, two of their sons were named Huh after their mother's family name and the rest were called Kims, after King Kim Suro. 
 Surprisingly, the same story in ancient Tamil literature the ‘Kuji’ mountainside is referred  as ‘Kurunji’ and the prayer song “Guha, Guha” is practiced even today in Tamilnadu. Kurunji Ganam or the song of the mountains of Tamil Nadu resembles Kujiga, says research scholar Dr. Kannan. It is not a simple coincidence that the first Kingdom of Korea is named after Gaya where Buddha attained Nirvana.  in celebration of his seven Buddhist monk sons reaching Nirvana.  Queen Huh's 5-metre high earthen mound tomb still stands in the Gyeongsang (South) province of Korea. At this royal tomb of Gimhae, in an archaeological survey researchers found that Koreans have DNA traceable to South or South East Asian ethnic groups like Indian, Malaysian or Thai. The place of origin of Queen Huh needs further research with the base of her Tamil ancestral culture.
When Korean historians found in Ayodhya paired fishes on the gates of Hindu temples, the gates of academies, government offices, military ranks, law enforcement helmets, and transportation registration centres and hence concluded that the root must be in the state of Uttarpradesh. To consider about the possibility of that Queen Huh might have come from South India rather than Uttarpradesh, which has better evidences of both linguistic as well as archeological, but they were not aware of the ancient Pandiyas ruled the South India with fish as their ruling symbol in their flag and Silk Road by sea was dominated by Pandiyas and not by  Mishras of North India.
Gimhae (Pandiyas) and Cholla (Cholas) suggest that these southern shores of Korea were visited by Pandiyas and Cholas from Tamilnadu in earlier times.  
Thus, if a Pandiyan Queen of authority  travelled with a name
Pavalambigai. Red Jade would have been called in ancient Korean as Huh Hwang-ok. Since then Koreans started calling their parents as Amma and Appa like Tamil people. Now more than 6000 tamil words have been used by Koreans in day to day life.  If Queen Huh had reached the Korean shores from Ayodhya which is a Hindi speaking country they might not have called their parents as Amma and Appa. A portrait of Huh which is depicted at the royal tomb in Gimhae is a peculiar feature of  Queen Huh who had a long ear lobe like women of Tamil country side which  have been regarded as a sign of superior status and spiritual development .
As in Tamilnadu,  in Korea also marriage  is considered as an important  relationship between families rather than individuals and also respect for elders. After the father the elder son has the responsibility for the family in Korea as in Tamilnadu and also ancestral worship is still a primary function in Korean families. 
The staple diet for Koreans and Tamils is the same as rice . Several food items like rice cakes, rice puff, lentil cakes etc are similar in both cultures.  
According to my knowledge Pandyan princess Pavalambigai might be the native of Kongu Nadu which is referred as Aykongu in ancient Italyan map. 
Travelling several thousand miles alone in that olden days, a young woman needs to have guts and should be aware about her tradition as well as culture. The history shows that in  Tamilnadu, Kongu Nadu women have their family responsibilities, religious practices, social relations and expert in agricultural work.  Yes, there are some special properties for certain places. People who have appeared in some places have the unique characteristics of that place. It has been proved with Sangam Literature and archealogical evidences, cultural resemblences, traditions, Iron casting works, beads collection etc... and published the book in Tamil named, “கடைச்சங்கத்தில் கொங்கு கலாச்சாரம்”.


Kongunadu comprises the modern day districts of Coimbatore District, Nilgiri District, Tirupur District, Erode District, Namakkal District, Salem District, Karur District, parts of Dindigul District in the South Indian state of Tamil Nadu and also parts of South-western India including parts of Palakkad District in the Kerala state and parts of Chamarajanagar District in Karnataka state. The Western Ghats mountain range passes through the region with major rivers Kaveri, Bhavani, Amravati and Noyyal flowing through the region.  
In order to find out the exact silky route of the Princess,  Universities and Research Institutes in Tamilnadu should focus more on topics dealt in this article. Substantial research is due.

https://youtu.be/FWJwATMVlag
Surprisingly, we could find some evidences regarding this interesting research at Bhavani, a small town near Erode, Kongu nadu with a main river of the same name.
Bhavani, which is the second longest river in Tamil Nadu and a major tributary of the Kaveri River is a major river in Kongu Nadu region of Tamil Nadu, India. Bhavani river originates from Nilgiri hills of the Western Ghats and 217-kilometre long . 0.62 million hectares of area spread over Tamil Nadu (87%), Kerala (9%) and Karnataka (4%) have been watershed by Bhavani river. The majority river courses mainly through Coimbatore district and Erode district in Tamil Nadu. About 90 per cent of the river's water is used for agriculture irrigation.
Bhavanisagar dam which is located on the Bhavani river in Erode district, Tamil Nadu, India is one of the largest earthen dams in the world.  This dam is situated some 16 km west of Sathyamangalam and 35 km from Gobichettipalayam. The Lower Bhavani Project was the first major irrigation project initiated in India after independence in 1948. 
Once upon a time in ancient days people say Bhavani river was flooded many times. During this flood Gautama Bhudda's daughter Sangamithirai drowned in this river. Evidences for this local belief should be searched through researches. There is also a strong belief that in ancient days one of the charroits of a princess was drowned in this Bhavani river with full of  valuable wealths. Even now some people take much pain to find out this charriot illegally. This might also be taken in to account for research. 
Anthiyur near Bhavani, Erode is a major horse market in Tamil Nadu. It has a very long history for attracting buyers from Arabia too, long back. 
Near Bhavani we could find some more evidences like Pandya thittu (stage), ancient village temples with Pandya fish symbols, beads collecting areas etc...
At Bhavani every year they celebrate mud festival as like Korean festival, that too around the same time! Its really a much surprising news for Korea - India relationship researchers!
A thorough study of the ancient and ethnically enhanced Kongunadu for more than three thousand years is an essential requirement for the excavation. Kodumanal excavations and Pattinam excavations prove this. The ruined old towns of Kongu Nadu are the longest paths of their domestic overseas trade with their Jain Buddhist Pilgrimage through Waterway, landway and seaway. If new study of weaving and iron casting industry has been made possible, it can be proved that both South Kongu and Gaya had been developed relatively  by Tamil merchants.
The hypothesis is that the idea that Tamil bhuddism might have been introduced by the tamil traders, particularly by the Aykongu traders in the Gaya country of 50 BC.
There is  another assumption that the iron weapons, statues made of melted gold and the iron casting made in kongunadu spreaded in kadaram and the Korean's Gaya country, from which the Koreans made the iron weapons like sword. Through tamil traders iron casting, colour beads, red corals, golden ornaments might have been exported to korea. 
Tamil traders, for their business purpose introduced Buddha's numerical routes to Afghanistan in the northwest of India and introduced it to Tamil Nadu and neighboring northern Sri Lanka. Tamil traders who became the Buddhist witnesses to the Tamil Buddhist Ministries prior to Ashoka introduced the Buddha's propagation.
Before the advent of Ashoka's bhuddism Tamil Buddhism could reach Korea and collect data to spread and the Tamil Buddhism went to Korea through China.  Korean researchers also have reported that it is possible that the girl might have crossed the sea in the western direction of South Korea and married Gaya king.

கொடுமணல் அகழாய்வில் சூதுபவளம்!


பவள சங்கரி
kodumanal 5
இதுவரை நடத்தப்பட்ட பல்வேறு அகழாய்வுகளில் உலகளவில் சிறப்புப் பெற்ற மிக முக்கியமான அகழாய்வாக கொடுமணல் அகழாய்வு கருதப்படுகிறது. கல்வெட்டறிஞர் , புலவர்,பேராசிரியர் செ.இராசு அவர்கள் முதன் முதலில் ‘நொய்யல் ஆற்று நாகரிகம்’ என்று குறிப்பிட்டு வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கை மூலமாக பிரபலமானது. மெருகூட்டப்பட்ட 8000 கண்ணாடி மணிகள் ஒரு கல்லறையில் கிடைத்த தகவல், 1985 முதல் 1991 வரை பேராசிரியர் எ.சுப்பராயலு அவர்கள் தலைமையில் நான்கு கட்டங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கொடுமணல், கொங்கு நாட்டின் ஈரோடு மாவட்டத்தில், பெருந்துறை வட்டத்தில் நொய்யல் ஆற்றின் வடகரையில், சென்னிமலையிலிருந்து ஊத்துக்குளி செல்லும் சாலையில் 18 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. சங்ககாலத் தமிழ் மக்கள் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களில் மேன்மை பெற்றவர்களாக இருந்தனர் எனவும், அதன் மூலம் வளர்ச்சி பெற்று, பன்னாட்டு வணிகத்திலும், ஒட்டுமொத்தப் பொருளாதாரத்திலும் மிக உன்னத நிலையை அடைந்திருந்தனர் எனவும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள ‘தொல்லியல் நோக்கில் சங்ககாலம்’ என்ற தனது நூலில், பக்: 79 முதல் 130வரை 52 பக்கங்களில் விரிவாகக் கூறியுள்ளார் முனைவர் கா.இராசன் அவர்கள்.
கொடுமணல் பகுதியில் பச்சைக்கல், நீலக்கல், பளிங்கு, சூதுபவளம், சேசுபர், அகேட், குருந்தம், வைடூரியம், லாபியஸ் லசுலி (Lapius Lajuli), மாவுக்கல் முதலிய அரிய கற்களைக் கொண்டு மணிகள் செய்யும் தொழில் சிறப்பாக நடந்து வந்துள்ளது எனவும், மேற்கூறியவற்றில் வைடூரியம், சூதுபவளம், அகேட் போன்றவை மூலப் பொருட்களாக இந்தியாவின் பிற பகுதியிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டு இங்கு ஆபரணங்களாக உருவாக்கப் பட்டுள்ளன எனவும் (பக்.122) மயிரிழை அளவு துளைகள் கொண்ட மணிகள் கொடுமணலில் கிடைப்பதால், தமிழர்கள் தொழில்நுட்பம் அறிந்தவர்களாக இருந்துள்ளனர் எனவும், இத்தொழில் சங்க காலத்தில் சிறப்புற்று விளங்கியதோடு, அதிக அளவு அந்நியச் செலவாணியை தமிழகத்திற்கு ஈட்டித் தந்துள்ளது எனவும்(பக்.124) அறியமுடிகிறது என்கிறார் முனைவர் இராசன் அவர்கள். அதோடு இரும்புக் கருவிகளான கத்தி, வாள், ஈட்டி, கேடயம், அங்கவடி (horse – stirrups) போன்றவைகளும் அதிக அளவில் கிடைத்துள்ளன. அக்கால வணிகத்தில் குதிரை முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்ததை குதிரையின் அங்கவடி கிடைத்துள்ளதால் அறியமுடிகிறது. மத்திய தரைக்கடல் பகுதிகளிலிருந்து கடல்வழியாக குதிரைகள் ஏராளமாக தமிழகம் வந்திறங்கியதைப் பட்டினப்பாலை (185) குறிப்பிடுவது இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கதாகும். இன்றளவிலும் ஈரோடு அந்தியூர் பகுதியில் குதிரைச் சந்தை மிகச்சிறப்பாக உலகளவில் வணிகம் செய்யப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
“கொடுமணம் பட்ட வினைமாண் அருங்கலம்
பந்தர் பயந்த பலர் புகழ் முத்தம்”
என்னும் பதிற்றுப்பத்து (74:5-6) சங்கப்பாடல் மூலமாக இதன் சிறப்பை அறியமுடிகிறது. சங்ககாலத்தில் கொடுமணம் என்று அழைக்கப்பட்ட இவ்வூர் இன்று கொடுமணல் என வழங்கி வருகிறது. யவனர் என இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படும் கிரேக்கம், ரோம், எகிப்து நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் இந்த கொடுமணலுக்கு வந்து சென்றுள்ளனர்.
கொடுமணல் அக்காலத்தில் ஒரு பெரிய தொழில் நகரமாக இருந்திருக்கிறது என்பதையும் இது புலப்படுத்துகிறது. இ.எச்.வார்மிங்டன் (E.H. warmington) தமது The commerce between the Roman Empire and India, (1948) என்ற நூலில், ரோமானியர் அக்காலத்தில் மிக விரும்பி பயன்படுத்திய அரிய கல் வகைகள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளவைகள் கொடுமணலில் கிடைத்த மேற்கண்ட கற்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆய்வுக்குழு தலைவர்,பேராசிரியர் இராசன் தினமலர் இதழ் நேர்காணலில்  கூறியதாவது:
“கொடுமணல் பகுதியில், விலை உயர்ந்த, சிறந்த தொழில் நுட்பங்களை கொண்ட அணிகலன்கள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகள் இருந்துள்ளன. திருப்பூர் – ஈரோடு மாவட்ட எல்லையிலுள்ள கொடுமணல் கிராமம், 2500 ஆண்டுகளுக்குமுன், வணிக பெருநகரமாக விளங்கியதற்கான ஆதாரங்கள், அகழ்வாராய்ச்சியின் மூலம் கிடைத்துள்ளன. “சபையர்’ எனப்படும் நீலக்கல், “குவார்ட்ஸ்’ எனப்படும் பளிங்கு கற்கள், “பெரில்’ எனப்படும் வைடூரியங்கள் மற்றும் கல் மணிகளை அறுக்கவும், மெருகூட்டவும் பயன்படும் குறுந்தம் கல் வகைகளும் இங்கு இருந்ததால், இங்கு தொழில் சிறப்பாக இருந்துள்ளது. மேலும், கார்னீலியன், அகேட் ஆகிய மணிகள் தயாரிக்கும் மூலப்பொருட்கள், குஜராத் பகுதியில் இருந்தும், “பிளாக் கேட் ஐ’ எனப்படும் பூனைக்கண் மணிகள் இலங்கையில் இருந்தும், லேபிஸ் லஸ்லி மணிகள், ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்தும் வந்துள்ளன. அதோடு, சங்கு அறுத்து, அணிகலன்கள் தயாரித்ததும், துணி உற்பத்தியும் சிறந்து விளங்கியதற்கு சான்றாக உபகரணங்கள் கிடைத்துள்ளன. கார் நீலியன் எனப்படும் சூதுபவள மணிகள், பளிங்கு கற்கள், வைடூரியம், வீடு, தொழிற்கூடங்கள், 218 மணிகள், சங்கு அணிகலன்கள் என நூற்றுக்கணக்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 50 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள வாழ்விட பகுதியில், 9 அகழாய்வு குழிகளும், 100 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள ஈமக்காட்டில், நடுகல், வட்ட கல் என 100 ஈமச்சின்னங்கள் உள்ளன. இதில், ஒரு ஈமச்சின்னமும் தோண்டப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் கல் மணி அணிகலன்கள் மற்றும் உலோக அணிகலன்கள், சங்கு அணிகலன்கள் தயாரிப்பில் சிறந்து விளங்கியதும், ஒரு குழுவாக வாழ்ந்ததும், பண்டை காலத்திலேயே, உலக அளவில், மதிப்புமிகு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்து வணிக தொடர்பு வைத்திருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. ஐந்து கல் தொலைவில் உள்ள கத்தாங்கண்ணியில் கிடைத்த ரோமானிய நாணய குவியலும், வணிக தொடர்புகளை உறுதிப்படுத்துகின்றன. அறிவியல் சார்ந்த கார்பன் ஆய்வு, அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி ஆய்வு செய்ததில், கொடுமணல் காலம் கி.மு., ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தையது என தெரிந்துள்ளது.கொடுமணல் என்ற நகரம், மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்பங்களுடன் கூடிய தொழிற்கூடங்களை கொண்ட நகரமாகவும், உள்நாடு, வெளிநாடு வணிக உறவுகளைக் கொண்ட வணிக நகரமாகவும், சமூக, பொருளாதார, எழுத்தறிவு பெற்ற நகரமாகவும் விளங்கியுள்ளது ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது என்று இராசன் கூறினார்”
http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=714866&Print=1
http://www.vallamai.com/?p=80851