உயிரிறகுபவள சங்கரி
நட்பு என்பது இனிமையான பொறுப்பேயன்றி
அருமையான வாய்ப்பன்று! – கலீல் கிப்ரான்
frienship
நாடிச்சென்று
நயந்துகட்டும் வாய்ப்பின்றி
அமைந்துவிடுகிறது
சிறுவிதயங்களைப்
பிணைக்குமந்த
நட்பெனும்
பொற்சரடுகள்
கடந்ததை உணர்ந்ததாக
வரப்போவதில் நம்பிக்கையாய்
அன்றைய நிலையை
அவ்வண்ணமே
ஏற்றுக்கொள்ளல்.

புரிதலே இதன் பொருள்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமல்ல
மன்னிப்பதே இதன் மகத்துவம்
மறப்பதல்ல இதன் தத்துவம்
பொற்சரடின் பிணைப்பு 
தளர்வடைந்தாலும்
நிலைத்தேயிருப்பது
பேசவும் கேட்கவும்
உணர்ந்து
இடுக்கண் களையவும்
இயலாத
பொற்சிகரமாயினும்
வெற்றுமண்ணே இதன்முன்
ஆயினும்
அனைத்தும் உயிராய்
உன்னத
உணர்வாய் கனிவாய்
கேடயமாய்
சிறகுவிரிக்குமந்த
பந்தம்
நட்பெனும் மகரந்தம்!!
நன்றி ; வல்லமை http://www.vallamai.com/?p=60281

Comments

Post a Comment