அழகில் தியானம்


அழகில் தியானம்

பசுமையில் ஒரு தெளிவு
வெண்மையில் ஒரு அமைதி
தனிமையில் ஒரு இனிமை
அழகில் வரும் நிறைவு
தியானம் ஒரு தெய்வீகம்!

Comments