தீபாவளிக் கொண்டாட்டம் + ஆப்பிள் எடுத்தல்


அந்நிய மண்ணில் இந்திய ஒருமைப்பாடும், தீபாவளிக் கொண்டாட்டங்களும்.... நம்ம வீட்டு தீபாவளி!


Went for Apple picking too.. Everythig coming to an end as winter starts! Soon we can enjoy snow fall! - All in the game na?
Comments