வேய்ங்குழல்வேதியரையும்  வசமாக்கிய  வேய்ங்குழல்
சுவாசக்காற்றை வாசமாக்கிய சுகந்தகுழல்
பேச்செலாம் சுடர்வீச்சாக்கிய செங்குழல்
சந்ததியெலாம் சாமரம்வீசும் சாகசக்குழல்
பந்தியில் பாயிரம்பாடும் பாமரக்குழல்
பரவசமாய் பகிர்ந்தளிக்கும் இன்குழல்
ஏக்கத்தையும் ஆக்கமாக்கும் ஏகாந்தக்குழல்
சுனாமியையும் சுருட்டும் சுவர்ணக்குழல்
பாசம் நேசம்  பாதகம் சாதகமென  
பகுத்தறியா கபடமில் கண்ணன்குழல்!
காலமெலாம் காதலிசைக்கும் மாயக்குழல்!!

Comments

Popular posts from this blog

உறுமீன்

யானைக்கும் அடி சறுக்கும்.............

கண்ணதாசனின் ‘சேரமான் காதலி'