முத்தானகவிஆனந்தயாழை மீட்டி ஆயிரமாயிரம் 
இதயங்களை கனிவூட்டிய கவிஞன்
தரணியெலாம் தவிக்குமாறு தன்னுயிரிழந்து
தாம்பெற்ற செல்வங்களை தத்தளிக்கவிட்டு
மனையாளையும் மீளாத்துயரில் தவிக்கவிட்டு
எளிமையாய் வாழ்ந்து எளிதாய் மாய்ந்து
மானுடத்தின் அழியாச்சுடராய் ஒளிர்ந்து 
மாதவ வேள்வியின் ஆகுதியாய்
காலத்தேவன் ஆரத்தழுவலில் பிஞ்சு
மழலையையும் மறந்து  மேலுலகம்
மேவிய முத்தானகவிக்கு கண்ணீரஞ்சலிகள் :-(

பவளா

Comments